Procedura powypadkowa

Wypadki przy pracy, wypadki zrównane z wypadkami przy pracy, wypadki w drodze do pracy i z pracy.

Oferujemy Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009r. Nr 105, poz. 870 z póź. zm.) pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest zobowiązany:

Fakt zaistnienia wypadku stawia pracodawcę w trudnej sytuacji. Nasza firma proponuje Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej.

W myśl definicji wypadku przy pracy zawartej w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.)  za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Szczegółowe zasady postępowania powypadkowego określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).