Audyt BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania( § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji w zakresie realizacji tego obowiązku. Do zakresu audytu bhp należy: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, oraz sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Analiza warunków bhp umożliwia ocenę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki analizie warunków bhp pracodawca może uzyskać rzetelną recenzję wszystkich zagadnień związanych z bhp, zapoznać się z nimi i ustosunkować się do wynikających z niej wniosków. Analiza bhp, sporządzona w sposób kompleksowy, pokaże również pracownikom służby bhp czy ich praca daje spodziewane efekty.

Analiza stanu BHP obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące:

• profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

• szkoleń pracowników z zakresu BHP

• wypadków przy pracy i pozostałe wypadków

• komisji BHP

• służb BHP

• badań środowiska pracy

chorób zawodowych

 

• kontroli organów nadzoru zewnętrznego, np. PIP, PIS, PSP, UDT

• ochrony pracy kobiet i młodocianych

• prac szczególnie niebezpiecznych

• ryzyk zawodowych

• pomieszczeń pracy

• maszyn i procesów technologicznych