Obsługa BHP

Firma BHP–SAP oferuje kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które obejmują:

• Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami.
• Sporządzanie i przedstawianie raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
• Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.
• Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
• Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.
• Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny bhp.
• Doradztwo w zakresie⁣ obowiązujących zasad i przepisów bhp.⁣⁣⁣⁣⁣
• Konsultacje z organami Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego Inspektoratu Pracy oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.
• Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.
• Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu BHP.
• Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.
• Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.

Przyjmujemy zarówno zlecenia jednorazowe jak i oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę z zakresu BHP na zasadach outsourcingu.

Pragniemy Państwa zaprosić do współpracy i jednocześnie zaproponować konkurencyjne ceny za realizacje zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (kompleksowa obsługa). Celem przygotowania indywidualnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.