Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Bardzo istotne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość niebezpieczeństw , które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.


SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA HIGIENY PRACY

 

Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r (Dz.U. Nr 180 poz 1860) oferujemy profesjonalne usługi w tym zakresie.

Szkolenia wstępne ogólne z zakresu BHP ( tzw. instruktaż ogólny) :

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP adresowane jest dla :
1.Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;
2.Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
3.Pracowników inżynieryjno-techniczni, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
4.Pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami.
Cechuje nas indywidualne podejście do każdej szkolonej przez nas grupy, uwzględniamy opinie i potrzeby naszych Klientów.
Szkolenia mają formę kursów i seminariów, przeprowadzane są z użyciem filmów, skryptów i prezentacji multimedialnych.
Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i w siedzibach Klientów.
Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Organizujemy zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte.

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej kierowane jest do pracowników oraz pracodawców. Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, a także zdobycie wiedzy dotyczącej zapewnienia koniecznych warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, oraz tworzeniu warunków zapobiegających powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i minimalizowaniu skutków tych zdarzeń.

Szkolenie przeprowadza się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych  w formie wykładu prowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Szkolenia prowadzą aktywni zawodowo specjaliści bhp i p.poż oraz prawa pracy.

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte jak i otwarte.

 

 

ODWIEDŹ POZOSTAŁE NASZE STRONY:

 

 hyperlink1 hyperlink2  hyperlink3   hyperlink4